انتشارات مدرسه‌عالی شهید مطهریاستانشهرستانجنسيتمقطعآدرس آموزيار/ مدبر
اصفهاناصفهاندخترانهدبيرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه اصفهان (دوره دوم)
تهرانتهرانپسرانهدبيرستان (دوره دوم)‫‪پسرانه تهران (دوره دوم)
تهرانتهراندخترانهدبيرستان (دوره اول)‫‪دخترانه تهران (دوره اول)
تهرانتهراندخترانهدبيرستان (دوره دوم)‫‪دخترانه تهران (دوره دوم)
چهارمحال بختياریشهرکردپسرانهدبيرستان (دوره اول)‫‪پسرانه شهرکرد (دوره اول)