مصلحت در سیاست جنایی اسلامگروه‌ها : گروه فقه و حقوق
نویسنده (ها) : عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف‌آبادی
ناشر : انتشارات مدرسه‌عالی شهید مطهری
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲
شابک : ۹۷۸۶۲۲۹۳۷۱۷۰۱
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۲
تعداد صفحات : ۲۰۵
مرحله تولید : چاپ شده

ناموجود

مقدمه ..................................................................................................................................................... 11

درآمدی بر استصلاح و جایگاه مصلحت در فقه مذاهب اسلامی ......................................................... 15

1. حجیّت مصالح مرسله .......................................................................................................... 27

2. اقبال نظریّه مصالح .............................................................................................................. 32

نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی ........................................................................................ 37

مبحث اول: مفهوم مصلحت(Interest, utility, Service) ............................................................... 40

مبحث دوم: نقش مصلحت در احکام شرعی ....................................................................................... 42

مبحث سوم: اهمیّت حدود و اجرای آن ............................................................................................... 48

مبحث چهارم: نقش مصلحت در اجرای مجازاتها .............................................................................. 51

مبحث پنجم: اجرای علنی مجازاتهای حدّی و نقش مصلحت .......................................................... 67

نتایج ..................................................................................................................................................... 74

پیشنهادها ............................................................................................................................................ 75

فهرست منابع و مآخذ .......................................................................................................................... 77

فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن ........................................................................................‏ 83

چکیده .................................................................................................................................................. 84

طرح مسئله .......................................................................................................................................... 85

مبحث اول: فلسفۀ مجازات و نظریههای مرتبط با آن در حدود ......................................................... 86

مبحث دوم: توجه به شخصیت مجرم در مجازاتهاى حدّی ............................................................... 94

مبحث سوم: توجه به فلسفه مجازات در استنباط فقهی .................................................................... 96

مبحث چهارم: تشریع تدریجی پارهای از احکام الهی ........................................................................ 100

نتیجهگیری .......................................................................................................................................... 117

مؤلّفههای تأثیرگذار در اجرای حدود ................................................................................................. 123

طرح مسئله ......................................................................................................................................... 125

1- عدم تأثیر زمان و مکان در حدود ................................................................................................. 128

2- تأثیر زمان و مکان در حدود ......................................................................................................... 129

2-1- تأخیر در اجرای حد .................................................................................................................. 132

2-1-1- مریض بودن مرتکب ............................................................................................................. 132

2-1-2- باردار بودن زن محکوم به حدّ ............................................................................................. 132

2-1-3- پناه بردن مرتکب به حرم ................................................................................................... 133

2-1-4- گرم و سرد بودن هوا ........................................................................................................... 133

2-1-5- مستحاضه بودن زن ............................................................................................................. 133

2-2- عدم اجرای حدّ ........................................................................................................................ 134

2-2-1- عدم جواز اجرای مجازاتهای حدّی در سرزمین دشمن ................................................... 134

2-2-1-1- معتبره ابیمریم ................................................................................................................ 134

2-2-1-2- معتبره غیاث بن ابراهیم ................................................................................................. 135

2-2-1-3- مرسله دعائم الاسلام ..................................................................................................... 135

2-2-2- حدّ و اهلکتاب .................................................................................................................... 138

2-2-3- اضطرار ................................................................................................................................ 138

2-2-4- عفو مجرمان در زمان جنگ ............................................................................................... 139

2-2-5- عفو زنان بی شوهر .............................................................................................................. 139

2-2-6- سال قحطی ........................................................................................................................... 140

2-3-تغییرکیفیتاجرایحدّ ............................................................................................................... 140

2-4- استخراج قاعده ......................................................................................................................... 140

نتیجه ................................................................................................................................................... 142

منابع .................................................................................................................................................... 144

شمول «شبهه» در قاعده درأ ............................................................................................................. 147

چکیده ................................................................................................................................................. 148

بیان مسأله .......................................................................................................................................... 148

1- تحلیل واژگان ................................................................................................................................. 149

1-1- شبهه .......................................................................................................................................... 149

1-2- حدّ .............................................................................................................................................. 151

1-3- درأ ............................................................................................................................................. 152

2- مستندات قاعده در فقه امامیه و اهلسنّت ................................................................................. 152

3- حقیقت قاعده درأ ........................................................................................................................ 155

4- قلمرو «شبهه» در قاعده از نظر فقه مقارن ................................................................................. 157

4-1- شبهه در فقه امامیه .................................................................................................................. 158

4-1-1- شبهه حکمیه ........................................................................................................................ 158

4-1-2- شبهه موضوعیه ................................................................................................................... 159

4-1-2-1- جهل تقصیری .................................................................................................................. 159

4-1-2-2- جهل قصوری .................................................................................................................... 160

4-1-3- شبهه مصلحت ...................................................................................................................... 160

4-1-4-‎‎ شبهه توبه ............................................................................................................................ 164

4-1-5- شبهه قاضی ......................................................................................................................... 165

4-1-6- شبهه متهم ........................................................................................................................... 166

4-1-7- شبهه خطا و شبهه اکراه ..................................................................................................... 167

4-2- شبهه در فقه اهلسنت ............................................................................................................ 167

4-2-1- شبهه در فقه شافعی ............................................................................................................ 168

4-2-2- شبهه در فقه حنفی ............................................................................................................. 169

5- تقسیمبندی شبهه در حقوق کیفری ............................................................................................ 170

5-1- شبهه در عنصر قانونی .............................................................................................................. 170

5-2- شبهه در عنصر معنوی ............................................................................................................. 170

5-3- شبهه در عنصر مادی ............................................................................................................... 171

واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازاتهای شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی .... 177

1- مصلحت در لغت و اصطلاح ............................................................................................................ 180

2- نقش مصلحت در مجازاتهای شرعی ........................................................................................... 181

2-1- مصلحت؛ پشتوانۀ تقنین مجازاتهای شرعی .......................................................................... 181

2-2- مصلحت به عنوان دلیل استنباط مجازاتهای شرعی ............................................................ 182

2-3- مصلحت به عنوان منبع صدور احکام حکومتی در حیطۀ مجازاتهای شرعی .................... 183

2-4- مصلحت به عنوان قید متعلّق احکام شرعی .......................................................................... 184

3- نقش مصلحت در تقنین مجازاتهای شرعی .............................................................................. 185

3-1- نسخ احکام مقیّد به زمان یا مکان ........................................................................................... 189

3-2- تغییر و تحول موضوعات و مصادیق احکام منصوصه ............................................................. 189

4- نقش مصلحت در اجرای مجازاتها ............................................................................................... 191

4-1- دیدگاه عدمتأثیر مصلحت در اجرای مجازاتهای شرعی ....................................................... 192

4-2- دیدگاه تأثیر مصلحت در اجرای مجازاتهای شرعی ............................................................. 194

مصلحت در فقه مذاهب اسلامی در پنج مقوله نقشآفرینی میکند:

  1. صلحت به عنوان منبع تشریع احکام و جعل قوانین
  2. مصلحت به عنوان منبع استنباط و ادلّه احکام شرعی
  3. مصلحت به عنوان منبع صدور حکم حکومتی
  4. مصلحت به عنوان قید متعلّق احکام شرعی
  5. مصلحت در مرحله اجرای حکم؛

باید توجّه داشت که آنچه پیرامون مجازاتهای شرعی بالأخص مجازاتهای حدّی گفته شده به لحاظ حکم اوّلی آن است؛ ولی اگر شرایطی پدیدار گشت و در پی آن اجرای حکم حدّی محذوری مانند موهون شدن چهرۀ اسلام و تنفّر عمومی نسبت به دین و احکام آن به دنبال داشته باشد بهناچار باید از اجرای آن حکم خودداری شود، بعید نیست و در هر موردی اگر اجرای حدّی موجب محذوری شود که بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است؛ باید متوقف شود. ولی این به معنای نسخ حکم حدّی در شریعت و مرحلۀ قانون‌گذاری و تشریع حکم نیست، بلکه به معنای به فعلیت نرسیدن آن حکم در مرحلۀ اجرا به لحاظ شرایط اجتماعی و رعایت مصالح برتر و ترجیح أهم بر مهم در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت است.

ارسال با ایمیل: