شیرین مثل فلسفهنویسنده (ها) : مهدی حاجیان، مهناز کهندانی
ناشر : انتشارات مدرسه‌عالی شهید مطهری
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲
شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۹۳۰۲۶-۷-۵
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۲
تعداد صفحات : ۱۲۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه‌ای برای خواندن و فکر کردن ..................................... ۸

بین این‌همه موضوع، چرا فلسفه؟ ........................................ ۱۰

پرسش‌هایی که همه باید با آن کُشتی بگیرند ..................... ۱۱

هشت‌پا، جذاب‌تر از فلسفه ................................................. ۱۴

فلسفه درباره چه چیز سخن می‌گوید؟ ............................... ۱۷

هیچ‌کس با فلسفه مسلمان نشده ....................................... ۱۸

معماهای سرگرم‌کننده ......................................................... ۲۱

فصل اول: شاه‌کلیدهای هستی‌شناسی .............................. ۲۳

واقعیتی هست ..................................................................... ۲۴

معنای وجود را همه می‌فهمند ............................................ ۲۵

هستی و چیستی ................................................................ ۲۷

اصالت وجود ........................................................................ ۲۹

نقش اصالت وجود در حل مسائل فلسفی .......................... ۳۴

جهان هستی دارای مراتبی است ....................................... ۳۶

چیزی بودن یعنی «وجود» داشتن ..................................... ۳۸

«هیچ‌چیز» علت هیچ «چیزی» نیست ............................... ۳۹

ممنوعیت افشای اسرار عدم؛ ............................................. ۳۹

فصل دوم: یک دنیای اختصاصی ......................................... ۴۰

ذهن و خارج ......................................................................... ۴۰

آیا ذهنی داریم؟ .................................................................. ۴۲

آیا دنیای درون کپیِ عین اصل عالم خارج است؟ ............. ۴۲

ذهن، آینه جهان‌نما‌ ............................................................. ۴۴

فصل سوم: ارتباط تمام‌عیار موجودات جهان با هم ........... ۴۶

بدشانسی ............................................................................. ۴۶

آیا خرابی ماشین دلیل می‌خواهد؟ .................................... ۴۷

ضرورت علّی و معلولی ........................................................ ۴۸

آیا فلاسفه با خدا تعارف دارند؟ .......................................... ۴۹

امکان ماهوی ........................................................................ ۵۰

امکان فقری .......................................................................... ۵۱

جدید و قدیمی .................................................................... ۵۲

اقسام تقدم و تأخر ............................................................. ۵۳

آیا معلول می‌تواند همیشه بوده باشد؟ .............................. ۵۴

دادگاه رسیدگی به سخنان کفرآمیز فیلسوف ................... ۵۵

آیا معلول برای باقی ماندن نیز نیازمند به علت است؟ ..... ۵۸

سنخیت علت با معلول ........................................................ ۵۹

سنخیت جهان هستی با علت هستی‌بخش ........................ ۶۰

پیوستگی موجودات عالم .................................................... ۶۲

فصل چهارم: آیا ربات‌ها بهتر از ما فکر می‌کنند؟ .............. ۶۴

خودآگاهی ........................................................................... ۶۹

تجرد و علم .......................................................................... ۷۱

مسئله اتحاد عاقل و معقول ................................................ ۷۲

اطلاع به صور ذهنی بدون هیچ واسطه‌ای .......................... ۷۴

فصل پنجم: حرکت و تکاپوی عالم ..................................... ۷۷

تعریف حرکت ..................................................................... ۷۷

هر چیزی به هر چیز تبدیل نمی‌شود ................................. ۷۹

ماده و صورت ....................................................................... ۸۰

حرکت جوهری .................................................................... ۸۲

اصالت وجود و حرکت جوهری ........................................... ۸۴

آیا ساختن ماشین زمان شدنی است؟ ............................... ۸۵

فصل ششم: جهان‌آفرین .................................................... ۸۷

اثبات وجود خدا ................................................................. ۸۷

برهان محرک اول ............................................................... ۸۸

برهان امکان و وجوب ......................................................... ۸۹

برهان امکان فقری ............................................................... ۹۰

صفات و اسماء خدا ............................................................... ۹۱

یکتایی ................................................................................. ۹۵

هیچ وقت نگو: خدا چیه؟ .................................................... ۹۶

موجود بی‌نهایت، دارنده همه موجودات محدود ................ ۹۷

علم الهی .............................................................................. ۹۹

خدای جهان و جهان ........................................................... ۱۰۰

فصل هفتم: عجیب‌ترین موجود ........................................ ۱۰۵

نگاه به خود، نقطه شروع فلسفه ....................................... ۱۰۶

نفس و بدن ......................................................................... ۱۰۷

قاب عکس خانوادگی ......................................................... ۱۰۸

تولد نفس انسانی ............................................................... ۱۰۹

لوبیای سحرآمیز نفس و گذر از آسمان طبیعت ................. ۱۱۱

باغبان وجود خویش .......................................................... ۱۱۳

حقیقت مرگ ...................................................................... ۱۱۴

عالم قبر .............................................................................. ۱۱۶

صراط مستقیم ................................................................... ۱۱۸

اتمام دوره: .......................................................................... ۱۱۹

برخی کتاب‌های مورد استفاده: .......................................... ۱۲۰

نبود کتاب برای سنین نوجوانان و جوانان درباره فلسفه اسلامی معضلی است که همواره حس می‌شود. چه بسیار جوانانی که به دلیل این کمبود، جذب افکار غربی شده و فرصت رشد در اندیشه‌های ناب خودی را از دست می‌دهند. این کتاب سعی دارد با ارائه متن ساده و به دور از اصطلاحات پیچیده فلسفی، متنی روان و شیرین را به خواننده ارائه دهد تا با شیرین فلسفه اسلامی آشنا شود.

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: