دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی | شماره ۲ - پاییز و زمستان ۱۳۹۷

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی | شماره ۲ - پاییز و زمستان ۱۳۹۷
صاحب امتیاز دانشگاه شهید مطهری (ره)
مدیر مسئول سید علیرضا فروغی
سردبیر سید ابوالقاسم نقیبی
ویراستار عطیه زندیه
مدیر اجرایی عطیه زندیه
همکاران آیت‌الله محمد امامی کاشانی؛ دکتر سید مصطفی محقق داماد؛ آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی؛ دکتر سید ابوالقاسم نقیبی؛ دکتر سید محمدصادق موسوی؛ دکتر محمد بهرامی خوشکار؛ دکتر سید حسین صفایی؛ دکتر محسن اسماعیلی؛ دکتر محمد روشن
طراح روی جلد امیر رجبی نژاد
صاحب امتیاز مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره)
تاریخ انتشار ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
فایل دانلود فایل

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، علمی-تخصصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)

سال اول/ شماره ۲ - پاییز و زمستان ۱۳۹۷