گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه‌

شماره مجلد: ۲ | دوره ۱/ شماره 2 پاییز و زمستان ۱۳۹۷          کد مقاله: ۹           صفحه: ۷۲ - ۴۷

لیلا سادات اسدی

چکیده:

از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می‌باشد. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل،‌ اجرای یک طرفه گواهی از سوی زوجه را میسر نمی‌داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجه آن، بی‌اثر شدن حاکمیت اراده زوجه در طلاق توافقی است. هم‌چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغه طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.

 

 لینک ثابت مقاله

کلمات کلیدی : گواهی عدم امکان سازش، حقوق مالی زوجه، خلع، مبارات، بائن.

دانلود فایل