دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۲

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۲
صاحب امتیاز دانشگاه شهیدمطهری(ره)
مدیر مسئول سیدعلیرضا فروغی
سردبیر سیدابوالقاسم نقیبی
ویراستار عطیه زندیه
مدیر اجرایی عطیه زندیه
طراح روی جلد امیر رجبی نژاد
ناشر مدرسه‌عالی شهیدمطهری(ره)
تاریخ انتشار ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
فایل دانلود فایل

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، علمی-تخصصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)

سال اول، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷