لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوارنویسنده (ها) : قطب‌الدین محمد بن محمد‌ الرازی
مترجم (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی
ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۰۳-۶۷۱۰-۰
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۳
تاریخ آخرین نوبت چاپ : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۴
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۷۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: