روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی

Methodology of Philosophical Researchنویسنده (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی
ناشر : ققنوس
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : ١- ٤٣٩- ٢٧٨- ٦٠٠- ٩٧٨
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۰۸
مرحله تولید : چاپ شده

دیباچه .........................................................................................................................

  1. آسیب­شناسی پژوهش فلسفی به­مثابه طرح مسئله ...............................................
  2. جایگاه تاریخی و منطقی روش تحقیق فلسفی ....................................................
  3. «تعریف فکر» ضامن چیستی پژوهش فلسفی .....................................................
  4. «رئوس ثمانیه» و «مطالب منطقی» ضامن چرایی پژوهش فلسفی ........................
  5. «مراحل فکر» و «مطالب منطقی» ضامن چگونگی پژوهش فلسفی ......................
  6. از روش­شناسی تا تعین معرفتی حکمت متعالیه (مطالعه موردپژوهانه) ...................
  7. تصحیح متون فلسفی به­مثابه یک پژوهش مسئله­محور .......................................

نتیجه ...........................................................................................................................

منابع تحقیق ..................................................................................................................

«روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی» تجلی چهره جدیدی از هویت ابزاری منطق و جنبه مهارتی آن است. در این کتاب پژوهش همان فکر و روش پژوهش هم صورت فکر تلقی شده است؛ ازاین‌رو علم منطق به‌عنوان ضامن صحت صوری فکر را می‌توان متدولوژی پژوهش فلسفی معرفی کرد. در کتاب حاضر کوشش بر این است که ضمن توجه به اصول و فنون امروزی روش تحقیق، با تکیه‌بر مبانی و مباحث منطق قدیم، که ابزار پژوهش فلسفی بوده است، به روش تحقیق جامعی به‌عنوان چارچوب روش تحقیق علوم عقلی دست‌یابیم. در این کتاب، طی فصولی، تلاش می‌شود در باب چیستی، چرایی و چگونگی پژوهش‌های مسئله ‌محور فلسفی بحث شود و متدولوژی جامعی فراهم آید که پژوهش‌های آکادمیک در حوزه علوم عقلی را سامان دهد. آسیب‌شناسی پژوهش فلسفی به‌مثابه طرح مسئله، مبانی پژوهش حاضر، جایگاه تاریخی و منطقی روش تحقیق فلسفی، «تعریف فکر» ضامن چیستی پژوهش فلسفی، «رئوس ثمانیه» و «مطالب منطقی» ضامن چرایی پژوهش فلسفی، «مراحل فکر» و «مطالب منطقی» ضامن چگونگی پژوهش فلسفی، مطالعه مورد پژوهانه 1: از روش‌شناسی تا تعین معرفی حکمت متعالیه و مطالعه مورد پژوهانه 2: تصحیح متون فلسفی به‌مثابه پژوهش مسئله ‌محور عنوان بخش‌های اصلی این کتاب هستند.

ارسال با ایمیل: