رنسانس قدسی: نقد و بررسی عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های نوین دینی (NRM) در جهان معاصرنویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان
ناشر : وثوق
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۵
شابک : ۸- ۷- ۹۰۱۳۹- ۹۶۴- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۴۳۲
مرحله تولید : چاپ شده

در کتاب حاضر، عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های نوین دینی در جهان معاصر نقد و بررسی‌شده است. در جهت فهم و نقد عرفان‌های نوظهور در این جنبش نوین، ابتدا در نظم دهی آن‌ها، برخلاف دسته‌بندی‌های معمول ناظر به زمان، اشخاص و جغرافیا، به محورهای معرفتی و فکری آن‌ها نظر شده است. ازاین‌رو، مباحث این جنبش‌های نوین در چهار محور معرفتی که رویکرد غالب آموزه‌های آن‌ها را پوشش می‌دهد، دسته‌بندی و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در فصل اول، نگرش و تفکر مثبت موردتوجه قرارگرفته که شامل مباحثی چون مهندسی و تکنولوژی فکر با رویکرد دینی و غیردینی، بحث شادی و هیجانات مثبت وزندگی دوم در فضای مجازی و شادی از منظر دین و فلسفه است. در فصل دوم، نگرش و تفکر سلبی انتخاب شد که شامل مباحثی در تفکر سلبی و خردستیزی در آثار کریشنا مورتی، رویکرد عرفانی وین دایر، یوگا، ذن و مدیتیشن، شمنیزم، عرفان با رویکرد گریز از مرکز و عقلانیت در عرفان اسلامی و مقایسه اسلام و تائوئیزم است. فصل سوم به محور طبیعت و کیهان اختصاص‌یافته است. ماتریالیزم مقدس و جادوی سفید، مباحث پائولو کوئلیو، ریکی و عرفان کیهانی حلقه، فنگ‌شویی، جهان هولوگرافیک و ... ازجمله آن مباحث هستند. درنهایت نیز پلورالیزم مطرح‌شده است. این فصل مباحثی چون الهیات کپرنیکی جان هیک، کثرت‌گرایی سنت‌گرایان، فرقه رام‌الله، مباحث عشق در تفکر اشو، فالون دافا و ... بررسی‌شده است.

ارسال با ایمیل: