دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۴

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۴
صاحب امتیاز دانشگاه شهیدمطهری(ره)
مدیر مسئول سیدعلیرضا فروغی
سردبیر سید ابوالقاسم نقیبی
ویراستار عطیه زندیه
مدیر اجرایی عطیه زندیه
طراح روی جلد امیر رجبی نژاد
ناشر مدرسه‌عالی شهیدمطهری(ره)
تاریخ انتشار ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
فایل دانلود فایل

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، علمی-تخصصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)

سال دوم، شماره ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۸