دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۵

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۵
صاحب امتیاز دانشگاه شهید مطهری (ره)
مدیر مسئول سیدعلیرضا فروغی
سردبیر سیدابوالقاسم نقیبی
ویراستار عطیه زندیه
مدیر اجرایی عطیه زندیه
گرافیست امیر رجبی نژاد
ناشر مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره)
تاریخ انتشار ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
فایل دانلود فایل

دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی، علمی-تخصصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)

سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان ۱۳۹9