موجبات محرمات ابدی

thecauses of eternalharamنویسنده (ها) : داود حسن پور
ناشر : مدرسه‌عالی شهید مطهری
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹
شابک : ۹- ۵۱۸۳۳۹- ۶۰۰- ۹۷۸
تعداد صفحات : ۱۳۲
مرحله تولید : چاپ شده

مقدمه ناشر

مقدمه

فصل نخست: احکام ازدواج در عدّه

بطلان ازدواج با معتدّه

ازدواج در عدّه موجب حرمت ابدی است

علم زوجین به‌حکم و موضوع و مسئله دخول

کفایت علم یکی از زوجین برای ثبوت حرمت ابدی

عدم فرق در حرمت ابد تزویج معتده بین دائم و متعه و وطیء در قبل و دبر

عدم الحاق وطی به شبهه و زنا در عدّه به تزویج در حرمت ابد

احکام تزویج فاسد

علم ولیّ موجب حرمت ابدی نمی‌شود

حکم ازدواج با زنی که در عدّه خود شخص است

ازدواج با زن وقتی در عدّه طلاق سوم است

ازدواج در طلاق نهم

دخول یا ازدواج در عدّه، دلیل حرمت ابدی

شک در معتدّه بودن زن

امکان حکم به حرمت ابد به‌مجرد استصحاب عدّه

علم به عدّه بودن زن پس از ازدواج

علم اجمالی به معتدّه بودن یکی از دو زن

ازدواج با زن شوهردار

عدم تفاوت در دائم و موقت بودن یا آزاد و کنیز بودن

ازدواج با زنی که هنوز عدّه‌اش آغاز نشده است

حکم ولد مشتبه که بعد از وطئ زن معتدّه متولدشده است

تداخل دو عدّه

در صورت عدم تداخل، کدام عدّه مقدّم شود؟

مقدم بودن عدّهٔ وطئ‌ به‌ شبهه نسبت به عدّهٔ طلاق بائن

فصل دوم: احکام زنا در حرمت ابدی

ازدواج با زن زانیه

حکم استبراء در موارد جواز نکاح

آیا زنای زن موجب حرمت او بر شوهر می‌شود و آیا طلاقش بر شوهر واجب است؟

زنا با زن شوهردار

استدلال بر عدم تحریم ابد در زنای به ذات‌بعل

حکم زنا با زنی که در عدّهٔ رجعیه است

شک در این‌که زن معتدّه بوده است یا نه

فصل سوم: احکام لواط در حرمت ابدی

لواط با پسر

بررسی حکم ایقاب بعض حشفه

شمول حرمت نسبت به مادر و هرچه بالا رود و دختر و هرچه پایین‌رود

بزرگ‌سال و کم‌سن بودن فاعل و مفعول

بررسی حکم خنثای موطوء

بررسی حکم ایقاب غلام هرگاه بعد از عقد واقع شود

بررسی حرمت ازدواج جدید

فصل چهارم: احکام ازدواج در احرام

حرمت ازدواج در احرام

عقد در احرام توسط وکیل

بررسی حکم حرمت ابد درصورتی‌که تنها زوجه، محرمه باشد

اجازه عقد فضولی توسط محرم

تزویج در احرام با علم به‌حکم

وضعیت عقدی که به‌خودی‌خود باطل است

شکّ در محرم بودن در زمان عقد

وقتی عقد کند و بعد متوجه شود محرم نبوده است

فهرست منابع

زن و مردی که قصد ازدواج دارند، علاوه بر دارا بودن شرایط مقتضی برای تحقّق عقد ازدواج، باید از موانع انعقاد عقد مبرّا باشند. این مقتضیات و موانع در شرع به‌تفصیل بیان‌شده است، زیرا ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان بازمی‌گردد و آثاری ماندگار بر زندگی آنان می‌گذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردی و اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه کمال انسانی ازجمله ثمره‌های ازدواج است.

دین اسلام برای این مهم حدومرز خاصی را مشخص نموده است که فرا رفتن از این حدومرز موجب از هم گسیختن شاکلۀ خانواده‌ها و بی‌نظمی در اجتماع خواهد شد.

برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام‌اند بدین معنا که ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. در این نوشتار موجباتی که موانع نکاح می‌باشند مثل شوهردار بودن یا در عده بودن زن بررسی می‌شود. ضرورت پرداختن به این موضوع آنگاه روشن می‌شود که به نقش خانوادۀ ‌سالم در تربیت انسان‌های لایق و شایسته توجه کنیم؛ مسلّما اگر در موانع تشکیل خانواده دقت شود، موجب جلوگیری از هم‌ پاشیدن خانواده‌ها و لطمات روحی و عاطفی ناشی از آن خواهد شد.

این کتاب به دنبال تبیین مسئلۀ ‌موجبات محرمات ابدی است که در سطح خودپاسخ به بخش مهمی از زندگی اجتماعی انسان‌ها، یعنی جواز و عدم جواز تشکیل خانواده و یا بقاء و استمرار آن می‌باشد که در فقه بانام اسباب تحریم یا موانع نکاح شهرت دارد.

کتاب در چهارفصل تنظیم‌شده است، فصل نخست به «احکام ازدواج در عدّه» اختصاص دارد و شامل مباحثی نظیر طلان ازدواج با معتدّه و ازدواج در عدّه موجب حرمت ابدی است و علم زوجین به‌حکم و موضوع و مسئله دخول و چندین بحث دیگر می‌شود . فصل دوم به احکام زنا در حرمت ابدی، فصل سوم به احکام لواط در حرمت ابدی و بالاخره فصل چهارم به احکام ازدواج در احرام می‌پردازد که البته هر فصل شامل زیرمجموعه‌ای از مباحث مختلف می‌شود.

ارسال با ایمیل: