عنوان پایان نامه

انحلال قرارداد بازیکن حرفه‌ای با باشگاه ورزشی (فوتبال) و ضمانت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و مقررات بین‌المللی


  رشته تحصیلی
  فقه و حقوق خصوصی
  مقطع تحصیلی
  دكتری تخصصی PhD
  تاریخ دفاع
  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

  چکیده

  قرارداد ورزشی قراردادی است که موضوع آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به امور ورزشی مرتبط است، خواه موضوع قرارداد مستقیماً انجام فعالیت ورزشی باشد یا اموری باشد که برای انجام فعالیت ورزشی اجتناب‌ناپذیر است. قرارداد انتقال بازیکن حرفه‌ای (فوتبال) از قسم اول است. تشکیل و انحلال این قرارداد تابع مقررات بین‌المللی و داخلی ویژه‌ای است که آن را متمایز از قواعد عمومی سایر قراردادها کرده است؛ این قرارداد به‌صورت یک‌طرفه در طول فصل قابل‌فسخ نیست؛ اما در پنج صورت خاتمه می‌یابد و پس از خاتمه قرارداد بازیکن آزاد تلقی خواهد شد و می‌تواند با باشگاه دیگر قرارداد امضاء کند: 1-پایان مدت قرارداد، 2-فسخ توافقی، 3-فسخ با دلیل موجّه، 4-فسخ با دلیل موجّه ورزشی، 5-فسخ بدون دلیل موجّه؛ با پایان مدت، قرارداد خودبه‌خود خاتمه یافته تلقی می‌شود و صرفاً با توافق دو طرف قابل تمدید است. فسخ توافقی به این معنی است که هرچند مدت قرارداد تمام نشده است، اما طرفین می‌توانند با توافق آن را فسخ کنند، در این حالت مانند موردی است که مدت قرارداد پایان‌یافته است. فسخ با دلیل موجّه؛ چنانچه هریک از طرفین دارای دلیل موجّه و منطقی باشد، می‌تواند قبل از پایان قرارداد، (بدون پرداخت غرامت یا محرومیت ورزشی) یک‌طرفه قرارداد را فسخ کند. سلب آبرو یا آسیب معنوی، ارتکاب دوپینگ، رشوه، تبانی، اقدامات ضد فرهنگی و نژادپرستانه، شرکت نکردن در تمرینات باشگاه و مسابقات رسمی، عدم تأمین حقوق مالی و غیرمالی بازیکن و محرومیت بازیکن از آموزش از مواردی است که می‌تواند مصداق دلیل موجّه باشند. دلیل موجّه توسط باشگاه و بازیکن قابل استناد است. فسخ با دلیل موجّه ورزشی که فقط حق بازیکن حرفه‌ای است در صورتی است که بازیکن در کمتر از ده درصد مسابقات رسمی یک‌فصل مورداستفاده قرار بگیرد، او می‌تواند یک‌طرفه قرارداد را فسخ و حسب مورد و شرایط، حقوق قراردادی را مطالبه کند. ملاک موجّه یا غیرموجه بودن فسخ قرارداد و مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد در هر مورد رفتار متعارف طرفین است، نه صرفاً مفاد قرارداد؛ بنابراین اگر رفتار باشگاه یا بازیکن در فسخ قرارداد مانند رفتار انسان متعارف باشد فسخ او موجّه و الا غیر موجّه تلقّی خواهد شد. ضمانت ناشی از نقض قرارداد و فسخ غیر موجّه قرارداد حسب مورد الزام باشگاه یا بازیکن متخلف (به‌صورت انفرادی یا اشتراکی) به پرداخت خسارت قراردادی یا قانونی (بر اساس معیارهای واقعی)، بعلاوه جریمه قانونی (در صورت تأخیر پرداخت)، محرومیت باشگاه از پنجره نقل‌وانتقال بازیکن، محرومیت بازیکن از بازی در مسابقات رسمی (باشگاهی و ملّی)، کسر امتیاز در لیگ داخلی، سقوط باشگاه به دسته پایین‌تر و...است که توسط کمیته انضباطی اعمال خواهد شد. در صورت نقض تعهدات قراردادی، اگر تابعیت بازیکن و باشگاه متفاوت باشد، اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش (در سطح بین‌الملل) و الا کمیته وضعیت بازیکنان و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال (در ایران) مراجعی هستند که به دعاوی و اختلافات قراردادی بین باشگاه‌ها و بازیکنان حرفه‌ای رسیدگی می‌کنند.

  کلیدواژه‌ها: قرارداد انتقال بازیکن حرفه‌ای، فسخ قرارداد، نقض قرارداد، دلیل موجّه، مقررات فیفا.

   

  Abstract

  A sports contract is a contract it's which subject is directly or indirectly related to sporting affairs, whether the subject matter of the contract is directly exercising the sports activities or affairs that are inevitable for conducting the sports activity. The Professional Player’s Transfer Contract is of the first type. The formation and discharge of this contract is subjected to special international and national regulations which differentiates it from the general rules of the other contracts. This Contract cannot be unilaterally terminated during the course of a season. But discharge with five types and the player will be considered as a free player after the termination of the contract and he/she can sign a contract with another club. 1-On expiry of the term of the contract -2-By mutual agreement- 3-Termination with just cause-4- Termination with sporting just cause -5- Termination without just cause. By reaching the end of the term, the contract is deemed to be terminated automatically and it can only be extended by mutual agreement. Cancellation on agreement means that, although the term of the contract has not been ended, the parties can cancel it by agreement, this is like the case where the term of the contract is terminated. Sports contract may be terminated by either party without consequences of any kind (either payment of compensation or imposition of sporting sanctions) where there is just cause. Defamation or intellectual damage, doping, bribe, collusion, anti-cultural and racist acts, non-participation in club trainings and official competitions, non-payment of financial and non-financial rights of the player, and the player's exclusion from training are the cases that can be examples of justified reason. The justified reason is referable by the club and the player. Termination with sporting just cause. An established professional who has, in the course of the season, Appeared in fewer than ten percent of the official matches in which his club has been involved may terminate his contract prematurely on the ground of sporting just cause. Due consideration shall be given to the player’s circumstances in the appraisal of such cases. The existence of a sporting just cause shall be established on a case by-case basis. In such a case, sporting sanctions shall not be imposed, though compensation may be payable. The criterion for the contract cancellation's being justified or unjustified and the claim for the damage resulting from the breach of the contract in each case is the conventional conduct of the parties, not merely the provisions of the contract. Therefore, if the behavior of the club or the player in the contract cancellation is like a normal human's behavior, his cancellation will be deemed justified and otherwise unjustified. Responsibility due to breach of contract and unilaterally termination of contract without just cause (case by case) commitment of club or Player in breach (jointly and severally liable) to pay contractual or legal compensation (according to objective criteria), In addition interest rate (expiry of the fixed time limit) transfer ban, sporting sanctions for player on playing in official matches, deduction of points at domestic league; relegation to a lower division, and etc. That applied by Disciplinary Committee. In the event of contractual obligations breach, if the nationality of the player and the club is different, the FIFA Dispute Resolution Chamber and the International Court of Arbitration (in international level), and otherwise, the Committee on the Status of Players, and the Appeals Committee of the Football Association (in Iran) are the references to deal with the claims and contractual disputes between the clubs and professional players.

  Key words: Professional Player’s Transfer Contract- Termination of Contract - Breach of contract- Just cause- FIFA Regulations.