دستورالعمل‌ها و فرم‌های ویژه اعضای غیر هیأت‌علمی

دستورالعمل اجرائی ارتقاء رتبه اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه شهید مطهری

تذکر:
با توجه به سئوالات متعدد همکاران در خصوص بند «ب» ماده 4 دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه؛ پس از بحث و بررسی در جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مورخ 94/07/08 مصوب گردید: سنوات مدیریتی و عضویت در کمیته‌های مصوب صرفاً در دوره و رتبه جدید احتساب شود و توضیحات تبصره 1 ماده 4 صرفاً درخصوص تطبیق افراد با آئین‌نامه بوده است.

 

  فرم مربوط به ارتقاء رتبه اعضای غیر هیأت علمی

تذکر:
به اطلاع کلیه همکاران محترم می‌رساند آن گروه از کارکنانی که طبق سنوات، حائز تغییر وضعیت ارتقاء رتبه می‌باشند، شایسته است پس از تکمیل دقیق فرم مربوطه (فرم فوق) و ارائه آن جهت انجام مراحل اداری اقدام نمایند.
بدیهی است هرگونه تأخیر در دریافت رتبه مربوطه، بر عهده شخص خواهد بود.

کارکنان موظفند قبل از رسیدگی مدارک ارتقاء رتبه، کلیه مدارک و  اسناد مرتبط با ارتقاء خود را ارائه نمایند و چنانچه امتیاز لازم جهت ارتقاء را کسب ننمایند، در صورت اعتراض نوبت بعدی برای رسیدگی مجدد و ارتقاء حداقل شش ماه بعد خواهد بود.

گواهینامه و مدارک آموزشهای عرضی و کوتاه مدت کارکنان، زمانی مورد قبول خواهد بود که با هماهنگی و مجوز قبلی، مدیریت امور اداری طی شده باشد.

 

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری مدیریت امور اداری و رفاهی فرمهای ویژه اعضای غیر هیأت علمی