سید امید موسوی ایرائی

سید امید موسوی ایرائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد


مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)

دانشجو:

  • 1390 - کارشناسی/ فقه و حقوق اسلامی
  • 1393 - کارشناسی ارشد/ فقه و حقوق اسلامی

 

فهرست مقالات:

تبیین قاعدۀ فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران/ دکتر سید محمدصادق موسوی، سید امید موسوی ایرائی/ دوفصلنامه فقه و حقوق خصوصی، شماره ۳ - بهار و تابستان ۱۳۹۸

 لینک ثابت مقاله

فعالیت‌ها

  • تبیین قاعده فقهی «کل شئ لا یعلم الا من قبل مدعیه یسمع قوله فیه» و کاربرد آن در حقوق ایران