تقویم


پایان کلاسها

۲۳ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ پایان کلاسها نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


شروع امتحانات

۲۷ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


پایان ترم

۱۳ تیر ۱۳۹۸

تاریخ پایان ترم دوم نیمسال تحصیلی 98-97پایان امتحانات

۱۳ تیر ۱۳۹۸

تاریخ پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی سال 98-97


تاریخ ثبت نام

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸