شروع امتحانات پایان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تاریخ : ۰۴ تیر ۱۴۰۱

شروع امتحانات پایان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰