پایان برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

پایان برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اخذ گزارش ۴۲۸ سامانه آموزشی گلستان