شروع برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۲۹ آذر ۱۳۹۹

شروع برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اخذ گزارش ۴۲۸ سامانه آموزشی گلستان