پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹