تاریخ شروع امتحانات

تاریخ برگزاری : ۲۳ دی ۱۳۹۸ تقویم تاریخ

تاریخ شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸