تاریخ شروع امتحانات میان‌ترم

تاریخ برگزاری : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ تقویم آموزشی

تاریخ شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸