روز جهانی فلسفه [۱۵ November]

تاریخ برگزاری : ۲۵ آبان ۱۳۹۹ تقویم تاریخ

روز جهانی فلسفه [15 November]