مبانی و روش فیض کاشانی در تفسیر قرآن کریمکد کتاب : ۲۴
نویسنده (ها) : رحمت‌الله عبدالله‌زاده آرانی
ناشر : انتشارات مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره)
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۸۹
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۳-۴۷-۴
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۱۶
مرحله تولید : چاپ شده

در حلقه تفاسیر روایی شیعی، تفسیر فیض کاشانی از جایگاه ممتازی برخوردار است. جامعیت علمی این تفسیر بزرگ از یک‌سو و دیدگاه‌های فقهی و بسترهای اعتقادی- دینی، حدیثی-روایی و فلسفی-عرفانی وی از طرف دیگر موجب شده است تا ایشان تفسیر خود را بر اساس مبانی و روش‌های بدیعی استوار سازد.
مقدمات تفسیری او از مقدمات جامعی است که بیانگر مبانی، اصول و روش‌هایی است که وی تفسیر خود را بر اساس آن سامان بخشیده و افزودن بر آن دیدگاه خویش در علوم قرآنی را بر آن نمایان ساخته است.
اندیشه‌های فلسفی ـ عرفانی فیض کاشانی او را به شخصیتی تبدیل کرده است که افزون بر پای شمردن بر استدلال عقلی، با بهره‌گیری از ذوق عرفانی با نگاهی باطنی به امور نظر افکند و حقایق آن‌ها را جست‌وجو کند. این اندیشه که متأثر از نگرش بزرگانی چون صدرالدین شیرازی در این عرصه است، موجب شد که با اعمال چنین ذوقی در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه در آنچه به فهم آیات قرآن مرتبط است، دریچه درک جدید را به‌سوی معانی و مفاهیم قرآن کریم بگشاید.

فیض کاشانی، دیدگاه‌های خود را در تأویل آیات قرآن بر روایات ائمه اهل‌بیت پیامبر (ص) نیز عرضه می‌کند و در تبیین مبانی نظری دیدگاه خود و هم‌چنین به‌کارگیری این قبیل تأویلات در آیات قرآنی از این آیات بهره‌مند می‌شود؛ بنابراین وی تفسیر خویش را بر اساس مشرب فکری خود بر دو مبنای حکمی-عرفانی و اخباری-روایی بنانهاده و در این زمینه از دو روش تفسیر مأثور و تأویل باطنی به‌طور توأم پیروی کرده است.

آگاهی از رمز و راز تأویلات این مفسر بزرگ در تفسیر آیات قرآن و هم‌چنین شناخت مبانی، اصول و روش‌هایی را که در تفسیر برگزیده و آنگاه تطبیق مبانی نظری او در این زمینه با آنچه در عمل بدان پرداخته، نیازمند نقد و بررسی این مبانی و روش‌ها است تا میزان توفیق وی در این جهت نیز ارزیابی شود.

این کتاب در چهار فصل تدوین گردیده است.

  • زندگی فیض کاشانی و تفاسیر او
  • مبانی تفسیری فیض کاشانی
  • اصول تفسیری فیض کاشانی
  • روش‌ها و قواعد تفسیری فیض کاشانی

در انتها نیز فهرست منابع و مآخذ درج گردیده است.

این کتاب در کنگره بین المللی فیض کاشانی در مدرسه عالی شهید مطهری در سال 1387 به اشراف آیت الله امامی کاشانی به چاپ رسید.

ارسال با ایمیل: