منتخب مکاتیب قطبکد کتاب : ۱۵
نویسنده (ها) : ملا محسن فیض کاشانی
ناشر : مدرسه‌عالی شهید مطهری
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۸
شابک : 978-600-5183-31-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۲۸
مرحله تولید : چاپ شده

کتاب، شامل دو بخش است. بخش نخست، تحت عنوان «عرفان در دفتر فارسی»، به بررسی محققانه مکاتیب قطب، ساختار نامه، سبک ادبی مکاتیب، زندگی عبدالله قطب بن محیی، زندگی فیض و شیوه فیض در گزینش کتاب می‌پردازد و بخش دوم کتاب، که بخش اصلی است شامل نامه ها و مکتوب های عبد الله قطب ست که در آن ۱۳۱ نامه که فیض آنها را انتخاب کرده آمده است، البته نامه ۵۱ همان نامه شماره ۸ است،

بخش اول : عرفان در دفتر فارسی

مکاتیب قطب

ساختار نامه ها

سبک ادبی مکاتیب

زندگی عبدالله قطب بن محیی

نگاهی به زندگی علامه فیض کاشانی

منتخب نگاری

معیارهای فیض در گزینش نامه ها

شیوه تصحیح و تحقیق

شناسنامه نسخ مکاتیب

بخش دوم کتاب،

نامه ها و مکتوب های عبد الله قطب از شماره 1 تا 131

زیر نظر آیت الله امامی کاشانی

به تصحیح و تحقیق سید محمد حسین زاده حجازی

ارسال با ایمیل: