راهنمای سامانه یادگیری آنلاین

۰۹ تیر ۱۳۹۹ ۴
راهنمای استفاده سامانه یادگیری آنلاین
راهنمای در کلاس مجازی و آشنایی با محیط Adobe Connect
راهنمای شرکت در کلاس مجازی
فایل آموزشی جهت برگزاری امتحانات - نسخه دانشجویان