::برگزیده‌ای از کتاب خط امان ::
نویسنده: آیت الله امامی کاشانی
حکمای رواق

حکماء تکامل موجودات و وصول به غایت آفرینش را مقتضای عنایت و حکمت خداوندی دانسته اندو بر همین پایه و اساس حکیم الهی ملاهادی سبزواری در شرح منظومه خویش به موضوع حکمت و عنایت الهی بسیار اهتمام ورزیده و تأکید کرده که مقتضای حکمت و عنایت، رسانیدن هر ممکنی به غایت ومقصد آن است.اذ مقتضی الحکمه و العنایه؛ یعنی مقتضای حکمت الهی و عنایت ربانی... رسانیدن هر ممکنی به غایت آن است. و علت غایی، در ذهن مقدم بر فعل است و در خارج نتیجه فعل و متاخرازآن است.(خط امان، جلد 1، ص159 سال چاپ: 1586)