: نهج البلاغه ::

 

 

پس از مطالعه احادیث آداب المتعلمین مناسب دیده شد که در مورد نهج البلاغه و مباحث آن مطالعه کنیم:

فلسفه سکوت:
در شرايطي قراردارم که اگر سخن بگويم، مي‌گويند بر حکومت حريص است، و اگر خاموش باشم، مي‌گويند: از مرگ ترسيد! هرگز! من و ترس از مرگ!؟ پس آن همه جنگها و حوادث ناگوار!؟ سوگند به خدا، انس و علاقه فرزند ابيطالب به مرگ در راه خدا، از علاقه طفل به پستان مادر بيشتر است! اينکه سکوت برگزيدم، از علوم و حوادث پنهاني آگاهي دارم که اگر باز گويم مظطرب مي‌گرديد، چون لرزيدن ريسمان در جاده‌هاي عميق!

 

 

 

بخش پژوهش واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی) بخش پژوهش واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی)