: نهج البلاغه ::

 

 

پس از مطالعه احادیث آداب المتعلمین مناسب دیده شد که در مورد نهج البلاغه و مباحث آن مطالعه کنیم:

شناخت پیروان شیطان:
منحرفان، شیطان را معیار کار خود گرفتند،و شیدان نیز آنها را در دام خود قرار دادو در دل آنان تخم گذارد،و جوجه های خودرا در دامان شان پرورش داد. با چشمهای آنان می نگریست و با زبانهای آنان سخن می گفت. پس به یاری آنها بر مرکب گمراهی سوار شد و کردارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد، مانند رفتار کسی که نشان می داد درحکومت شیطان شریک است و با زبان شیطان ،سخن باطل می‌گوید.(نهج البلاغه، خطبه 7، ص35)

 

 

 

بخش پژوهش واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی) بخش پژوهش واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی)